Een kwestie van eten (bedrijfsnaam ‘Een kwestie van’)
Hof van Delftlaan 33
2613BJ Delft
Telefoon: 06-24592663
info@eenkwestievaneten.nl
www.eenkwestievaneten.nl

KvK nummer: 77130022 (t.n.v. Een kwestie van)
btw-id: 003164151B71 (t.n.v. Een kwestie van)

Onderstaande algemene voorwaarden zijn voor particuliere cliënten. De algemene voorwaarden voor bedrijven en organisaties kunt u hier vinden.

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Natuurvoedingsadviseur: Niky Steendam-Jobse, gediplomeerd Natuurvoedingsadviseur, handelend als zelfstandig gevestigd natuurvoedingsadviseur.
b. Cliënt: de persoon aan wie door de natuurvoedingsadviseur advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
c. Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de natuurvoedingsadviseur wordt uitgeoefend.


Artikel 2: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienst of zaak die wordt afgenomen, voor zover niet een nieuwe set algemene voorwaarden aan cliënt ter hand is gesteld bij het aangaan van die betreffende overeenkomst.
2. De natuurvoedingsadviseur geeft advies aan de cliënt vanuit het als zodanig opgegeven praktijkadres of op de onderling afgesproken locatie. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis

1. De natuurvoedingsadviseur kan met de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door een arts of therapeut een traject aangaan. In het laatste geval houdt de natuurvoedingsadviseur de arts/therapeut op de hoogte van het verloop van de behandeling, tenzij de cliënt uitdrukkelijk en schriftelijk verzoekt geen verslag te doen aan de doorverwijzer.
2. Er is geen sprake van een medische organisatie en dus zal geen medisch advies worden gegeven of een medische diagnose worden gesteld.
3. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt.
4. De cliënt is altijd zelf verantwoordelijk voor het vermelden aan de arts dat hij/zij een adviestraject volgt.

Artikel 4: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de natuurvoedingsadviseur hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip een bericht van verhindering aan de natuurvoedingsadviseur geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de natuurvoedingsadviseur gerechtigd om 50% van de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 5: Tariefstelling

1. Voor aanvang van de behandeling deelt de natuurvoedingsadviseur de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.
2. De natuurvoedingsadviseur is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst.
3. De natuurvoedingsadviseur beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 6: Intellectueel eigendom

1. De natuurvoedingsadviseur behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt.
2. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de natuurvoedingsadviseur noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de natuurvoedingsadviseur verstrekt zijn.

Artikel 7: Betaling

1. Bij het aangaan van een traject, krijgt de cliënt na het eerste gesprek meteen een factuur voor het gehele traject. Dit traject dient, binnen de op de factuur gestelde termijn, ineens betaald te worden aan de natuurvoedingsadviseur.
Bij losse gesprekken krijgt de cliënt na het gesprek meteen de factuur voor het betreffende gesprek. Dit gesprek dient ineens te worden betaald aan de natuurvoedingsadviseur middels een digitaal betaalverzoek.
Bij online trajecten of gesprekken, krijgt de cliënt van tevoren de factuur en dient het traject of gesprek ineens betaald te worden aan de natuurvoedingsadviseur.
2. Als betaling van de factuur binnen de gestelde termijn uitblijft, behoudt de natuurvoedingsadviseur het recht om verdere voortzetting van het traject op te schorten.
3. Wanneer de gestelde termijn is verstreken, is de natuurvoedingsadviseur gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de cliënt in verzuim is, waarbij een gedeelte van de maand als hele maand wordt gerekend.

Artikel 8: Uitvoering van de overeenkomst

1. De natuurvoedingsadviseur voert het traject naar het beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt dat de natuurvoedingsadviseur tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de adviesgesprekken.
3. Indien de cliënt er niet voor heeft gezorgd dat de natuurvoedingsadviseur tijdig kan beginnen aan het uitvoeren van de gesprekken, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de cliënt.

Artikel 9: informatieverstrekking door de klant

1. De cliënt stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de diensten tijdig, in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan de natuurvoedingsadviseur.
2. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

Artikel 10. Looptijd en afbreken traject

1. Een traject verloopt 6 maanden na de datum waarop de eerste inhoudelijke afspraak heeft plaatsgevonden, tenzij anders is overeengekomen. Na verloop van deze termijn vervalt aanspraak op niet-genoten diensten.
2. Trajecten kunnen slechts tussentijds worden gestopt voor zover de wet hier grond voor biedt.
3. Enkel indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de natuurvoedingsadviseur wordt een redelijk bedrag terugbetaald aan cliënt voor de afspraken/diensten die niet werden genoten, met een maximum van € 70,- per niet-genoten consult.
4. Trajecten, waaronder begrepen de afspraken, zijn niet deelbaar of overdraagbaar.

Artikel 11: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

1. De natuurvoedingsadviseur heeft het recht de overeengekomen afspraken op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
2. Indien de nakoming naar verwachting langer dan redelijk of blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen tegen een redelijke vergoeding van de niet-genoten diensten/consulten, met een maximum van € 75,- per consult.
3. Cliënt heeft in geen geval recht op vergoeding van de ten gevolge van een dergelijke ontbinding geleden gevolgschade.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

1. Het advies van de natuurvoedingsadviseur is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De natuurvoedingsadviseur sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de voedingscoach verstrekte adviezen voor zover de natuurvoedingsadviseur daartegen niet verzekerd is, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de natuurvoedingsadviseur.
2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt schade van derden, bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
3. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de natuurvoedingsadviseur nimmer aansprakelijk.
4. Indien de verzekeraar van de natuurvoedingsadviseur om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de natuurvoedingsadviseur te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen de natuurvoedingsadviseur verzekerd is.
5. De natuurvoedingsadviseur is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 13: Wijziging algemene voorwaarden

1. De natuurvoedingsadviseur is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Bij grote inhoudelijke wijzigingen zal de natuurvoedingsadviseur de cliënt tijdig op de hoogte brengen.

Artikel 14: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de natuurvoedingsadviseur is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Naar alle zorgvuldigheid opgesteld op 01 juli 2020
voor het laatst bijgewerkt op 29-08-2022