Algemene voorwaarden voor bedrijf of organisatie

Een kwestie van eten (bedrijfsnaam ‘Een kwestie van’)
Hof van Delftlaan 33
2613BJ Delft
Telefoon: 06-24592663
niky@eenkwestievaneten.nl
www.eenkwestievaneten.nl

KvK nummer: 77130022 (t.n.v. Een kwestie van)
btw-id: 003164151B71 (t.n.v. Een kwestie van)

Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Een kwestie van eten: Niky Steendam-Jobse, gediplomeerd voedingsdeskundige en docent, handelend als zelfstandig gevestigd voedingsdeskundige.
b. Klant: het bedrijf of de organisatie aan wie door de voedingsdeskundige advies, voorlichting en/of begeleiding verleend wordt en dus een overeenkomst is aangegaan met de voedingsdeskundige.
c. Partijen: De voedingsdeskundige en de klant samen.
d. Consument: een klant die tevens een individu is en als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Een kwestie van eten.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden wanneer zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Een kwestie van eten zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 30 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Een kwestie van eten kan niet aan haar offerte of aanbieding worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Aanvaarding

 1. Een schriftelijk akkoord op een offerte of opdrachtbevestiging geldt als bindende overeenkomst tussen de klant en Een kwestie van eten.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Een kwestie van eten slechts, nadat de klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Een kwestie van eten en de klant wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Zijn de partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Een kwestie van eten schriftelijk in gebreke stellen.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Een kwestie van eten voert het traject naar het beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat de voedingsdeskundige tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat de voedingsdeskundige tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
 5. Indien de uitvoering van de overeenkomst bij de klant plaatsvindt, zal de klant de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulpmiddelen (indien overeengekomen) en voor het doel geschikte werkruimten kosteloos aan Een kwestie van eten ter beschikking stellen.
 6. Wanneer partijen een overeenkomst met dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Een kwestie van eten enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoer van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Een kwestie van eten.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert de voedingsdeskundige de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Een kwestie van eten redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoeding hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen die Een kwestie van eten hanteert zijn in euro’s, inclusief overhead en exclusief eventuele overige kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Op alle prijzen die Een kwestie van eten hanteert, wordt 21% btw gerekend.
 3. De prijzen die Een kwestie van eten hanteert voor haar producten of diensten kan Een kwestie van eten ten allen tijde wijzigen.
 4. De klant is gehouden aan Een kwestie van eten een door Een kwestie van eten in redelijkheid vast te stellen voorschot te betalen.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaling door de klant dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Een kwestie van eten gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de eerste dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Een kwestie van eten.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Een kwestie van eten haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 5. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Een kwestie van eten, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Een kwestie van eten te betalen.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Een kwestie van eten toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Een kwestie van eten niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Een kwestie van eten in verzuim is.
 3. Een kwestie van eten heeft het recht om de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Een kwestie van eten kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
 4. Een kwestie van eten is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Een kwestie van eten kan worden gevergd.
 5. Indien Een kwestie van eten tot opschorting of ontbinding overgaat, is Een kwestie van eten op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enige wijze ontstaan.

Annulering

 1. Annulering van een opdracht door de klant dient schriftelijk of per email te geschieden. Annulering is een feit wanneer Een kwestie van eten de ontvangst van de annulering heeft bevestigd. Als moment van annuleren geldt de datum van binnenkomst per post of de datum en het tijdstip van de annuleringsmail.
 2. Bij annulering tot uiterlijk twee maanden voor de aanvang van de opdracht, worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.
 3. Bij annulering binnen twee maanden voor aanvang van de opdracht, wordt 30% van de opdrachtsom in rekening gebracht.
  Bij annulering binnen één maand voor aanvang van de opdracht, wordt 50% van de opdrachtsom in rekening gebracht.
  Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de opdracht, wordt 75% van de opdrachtsom in rekening gebracht.
 4. Wanneer één of meerdere (onder)delen van de opdracht op het afgesproken moment onverhoopt geen doorgang kunnen vinden, zal voor het verplaatsen van deze delen een meerprijs worden berekend.

Intellectueel eigendom

 1. Een kwestie van eten behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de klant, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Een kwestie van eten noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de klant, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de klant worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Een kwestie van eten verstrekt zijn.

Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart Een kwestie van eten tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Een kwestie van eten geleverde diensten.

Klachten

 1. Beantwoordt een verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Een kwestie van eten daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 2. De klant geeft hierbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Een kwestie van eten in staat is om hier zo adequaat mogelijk op te reageren.
 3. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 4. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Een kwestie van eten gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan Een kwestie van eten.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Een kwestie van eten ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Aansprakelijkheid Een kwestie van eten

 1. Een kwestie van eten is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Een kwestie van eten aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Een kwestie van eten is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade of schade aan derden.
 4. Indien Een kwestie van eten aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van) het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Vervaltermijn

 1. Elk recht op schadevergoeding van Een kwestie van eten vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek

Overmacht

 1. In aanvulling op het artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Een kwestie van eten in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Een kwestie van eten kan worden toegerekend in een van de wil van Een kwestie van eten onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk worden verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Een kwestie van eten kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook, doch niet uitsluitend, gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.), onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Een kwestie van eten 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Een kwestie van eten er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste 61 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Een kwestie van eten is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd. Ook niet als het als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Een kwestie van eten is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Een kwestie van eten zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Een kwestie van eten tijdens het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluiten het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Een kwestie van eten is bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Naar alle zorgvuldigheid opgesteld op 01 november 2022